پس از ثبت نام در سامانه و ورود اطلاعاتی نظیر عنوان و مشخصات نویسندگان، لازم است نسخه کامل مقاله مطابق الگوهای زیر تهیه و در دو نسخه PDF  و WORD ارسال گردد.

الگوی مقالات:

الگوی مقالات فارسی

الگوی مقالات انگلیسی

 

  •  تعداد صفحات مقاله الزاماً باید بین 3/5 تا 4 صفحه باشد.
  • در صورتی که مقاله از یک واحد دانشگاهی ارسال شود، حداقل یکی از نویسندگان مقاله الزاماً باید عضو هیئت علمی (یکی از دانشگاه های کشور) باشد. اگر عضو هیئت علمی نویسنده مسئول (ارسال کننده) مقاله نباشد ایمیل دانشگاهی ایشان جهت تایید باید در قسمت مشخصات سایر نویسندگان مقاله درج شود.
  •  مقالاتی که در آنها هر یک از محدودیت های فوق از جمله تعداد صفحات و یا ضوابط مربوط به قالب و ساختار نگارش مقاله (که در لینک های فوق مفصلاً اشاره شده است) رعایت نشود،  برای داوری ارسال نخواهد شد.