• آدرس دبیرخانه کنفرانس: تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ- دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مکانیک، طبقه ششم اتاق622
  •  ایمیل دبیرخانه:   ISME2020@aut.ac.ir
  • تلفن:  66988610-64543430


نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.