کمیته برگزاری
دکتر سیدسلمان نورآذر
دبیر
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: icp [at] aut.ac.ir
کمیته علمی
دکتر محمدرضا حاج محمدی
دبیر کمیته علمی
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: hajmohammadi [at] aut.ac.ir
Professor Josua P Meyer
Scientific Committee Member
Professor of Mechanical and Aeronautical Engineering, University of Pretoria
پست الکترونیکی: josua.meyer [at] up.ac.za
Professor Umberto Lucia
Scientific Committee Member
Dipartimento Energia "Galileo Ferraris", Politecnico di Torino, Torino, Italy
پست الکترونیکی: umberto.lucia [at] polito.it
دکتر علی احمدپور
دبیر تخصصی در حوزه ترمودینامیک و انتقال حرارت
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: ali.ahmadpour [at] aut.ac.ir
دکتر حامد ادیبی
دبیر تخصصی در حوزه آموزش مهندسی مکانیک
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: hadibi [at] aut.ac.ir
دکتر محمدرضا اسلامی
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک جامدات
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: eslami [at] aut.ac.ir
دکتر احسان امانی
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک سیالات
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: eamani [at] aut.ac.ir
دکتر حمیدرضا اویسی
دبیر تخصصی در حوزه هوافضا
استاد، دانشکده مهندسی هوا فضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: ovesy [at] aut.ac.ir
دکتر محسن خواجه زاده
دبیر تخصصی در حوزه خودرو و حمل و نقل
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: mo.khajehzadeh [at] aut.ac.ir
تلفن: 64543446
دکتر محسن رضائیان اکبرزاده
دبیر تخصصی در حوزه طراحی و قابلیت اطمینان سامانه‌های مکانیکی
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: rezaeian [at] aut.ac.ir
دکتر محمدحسن سعیدی
دبیر تخصصی در حوزه انرژی و محیط زیست
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: saman [at] sharif.edu
دکتر محمد سعیدی
دبیر تخصصی در حوزه هوافضا
استادیار، دانشکده مهندسی هوا فضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: mohammad.saeedi [at] aut.ac.ir
دکتر محمدحسن شجاعی فرد
دبیر تخصصی در حوزه خودرو و حمل و نقل
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: mhshf [at] iust.ac.ir
دکتر مجید صفاراول
دبیر تخصصی در حوزه انرژی و محیط زیست
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: mavval [at] aut.ac.ir
تلفن: (+98-21)64543423
دکتر ناصر فتورائی
دبیر تخصصی حوزه بیو، میکرو و نانو مکانیک
دانشیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: nasser [at] aut.ac.ir
تلفن: 2368-6454(21-98+)
دکتر تقی عبادی
دبیر تخصصی در حوزه انرژی و محیط زیست
دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: drtebadi [at] aut.ac.ir
تلفن: (+98) 21 6454 3031
دکتر عباس عباسی
دبیر تخصصی در حوزه انرژی و محیط زیست
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: abbassi [at] aut.ac.ir
تلفن: +98(21)64543425
دکتر امیر عبداله
دبیر تخصصی در حوزه ساخت و تولید
دانشیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: amirah [at] aut.ac.ir
دکتر علی عظیمی
دبیر تخصصی در حوزه دینامیک، ارتعاشات و کنترل
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: aliazimi [at] aut.ac.ir
دکتر علی غفاری
دبیر تخصصی در حوزه دینامیک، ارتعاشات و کنترل
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پست الکترونیکی: ghaffari [at] kntu.ac.ir
دکتر حامد غفاری راد
دبیر تخصصی در حوزه ساخت و تولید
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: ghafarirad [at] aut.ac.ir
دکتر منصور کبگانیان
دبیر تخصصی در حوزه دینامیک، ارتعاشات و کنترل
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: kabgan [at] aut.ac.ir
دکتر علی کمالی
دبیر تخصصی در حوزه طراحی و قابلیت اطمینان سامانه‌های مکانیکی
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: alikamalie [at] aut.ac.ir
دکتر فرشاد کوثری
دبیر تخصصی در حوزه ترمودینامیک و انتقال حرارت
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: fkowsari [at] ut.ac.ir
دکتر یاسر کیانی
دبیر تخصصی در حوزه بیو، میکرو و نانو مکانیک
استادیار، گروه مکانیک، دانشگاه شهرکرد
پست الکترونیکی: y.kiani [at] eng.sku.ac.ir
دکتر طه گودرزی
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک جامدات
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: tgoudarzi [at] aut.ac.ir
دکتر حسین مهبادی
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک جامدات
دانشیار، گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
پست الکترونیکی: h_mahbadi [at] yahoo.com
دکتر علی نوری
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک سیالات
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: anouri [at] sharif.edu
مهندس محمد احمدیان علمی
قائم مقام دبیر علمی در زمینه "ارزیابی مقالات"
دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: ahmadianelmi [at] aut.ac.ir
مهندس عطااله فیروزی
قائم مقام دبیر علمی در زمینه "سایت و انفورماتیک"
دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: atafiroozi [at] aut.ac.ir
مهندس بهنام وجودی
قائم مقام دبیر علمی در زمینه "ویراستاری فنی"
دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: b_vojoudi [at] aut.ac.ir
کمیته اجرایی
آقای هادی نجد
مسئول اجرایی
دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: hadinajd [at] yahoo.com