چاپ در نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر و یا نشریه انجمن مهندسان مکانیک
1398-08-21

 براساس تصمیم کمیته علمی همایش، تعدادی از مقالات منتخب جهت بررسی برای چاپ در نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر و یا نشریه انجمن مهندسان مکانیک و نشریه بین المللی قابلیت اطمینان، ریسک و ایمنی  به هیات تحریریه نشریات مذکور معرفی میگردد. بدیهی است تصمیم نهایی درخصوص چاپ این مقالات در نشریات یادشده منوط به ارسال نسخه کامل مقاله طبق ضوابط آن نشریات و طی شدن مراحل ارزیابی نهایی در هیات تحریریه خواهد بود.